Statut bractwowy

Statut członkowski Stowarzyszenia

Zbrojna Gwardyja – świnoujskie bractwo historyczne

 §1

Symbole

Zbrojna Gwardyja jest stowarzyszeniem, którego herbem jest srebrna tarcza z czerwoną blankowaną basztą, w środku której wstawiony jest (ostrzem do dołu) srebrny miecz o złotym jelcu i głowicy,  natomiast naszym symbolem jest pionowy czerwony pas dzielący na połowę białą tarczę. Zbrojna Gwardyja posiada własną pieczęć, która widnieje na wszystkich ważnych dokumentach.

§2

Rekrutacja

Zbrojna Gwardyja przyjmuje każdego chętnego, który ukończył 18 lat oraz osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. Decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu danego kandydata podejmuje Kapitan Zbrojnej Gwardyji wraz z członkami Rady.

§3

Czym się zajmujemy

Zadaniem Zbrojnej Gwardyji jest rozpowszechnianie szeroko pojętej kultury średniowiecza : szkolenie w walce ( broń biała, łuki, broń czarno – prochowa), nauka tańca, szycia, gotowania i rzemiosła dawnego. W celu rozpowszechniania historii średniowiecza organizujemy pokazy i warsztaty ukazujące naszą wiedzę i umiejętności. Bierzemy udział w różnych formach odtwórstwa historycznego – bitwy, inscenizacje, turnieje, zjazdy, warsztaty, pochody i różnego rodzaju imprezy historyczne. Przyjaźnimy się z wieloma bractwami z Polski i zza granicy. W nasze szeregi zapraszamy każdego pasjonata historii.

§4

Porządek, władza, funkcje

Główną zasadą Zbrojnej Gwardyji jest wzajemny szacunek, pomoc i oddanie wszystkim członkom niezależnie od stopnia. Wszelkie przejawy niestosownego zachowania i braku szacunku są surowo karane przez Kapitana. Każdy członek Zbrojnej Gwardyji – od rekruta do kapitana – ma obowiązek stale podnosić swoje umiejętności i wiedzę oraz sumiennie wykonywać powierzone obowiązki.  Starsi mają być wzorem i pomocą dla młodszych. Możliwe stopnie awansu:

mężczyźni: Rekrut, Knecht, Gwardzista, Sierżant, Kapitan

kobiety: Rekrut, Panna służebna, Dwórka, Dama

Nowy członek Zbrojnej Gwardyji, który swoja wiedzą i zachowaniem potwierdził swoją obecność w bractwie. Od tego momentu rekrut ma prawo czynnie uczestniczyć w treningach, by zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Ma również obowiązek zacząć kompletować strój oraz stale powiększać swoją wiedzę oraz umiejętności.

Kapitan jako główno dowodzący Zbrojną Gwardyją:

•        jest przewodniczącym Rady Zbrojnej Gwardyji,

•        ma prawo do wykluczenia z treningu, turnieju bądź potyczki osoby, które łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz w sposób rażący szkodzą wizerunkowi Zbrojnej Gwardyji,

•        ma prawo wyznaczać innych członków do realizacji zadań,

•        Jego podpis musi być pod wszystkimi ważnymi dokumentami,

•        odpowiada za uczestnictwo Zbrojnej Gwardyji w turniejach, pokazach i potyczkach

W razie nie obecności Kapitana bądź na Jego polecenie prawa i obowiązki przejmuje Sierżant, bądź inny z polecenia zastępca.
Kapitan zachowuje swój tytuł dożywotnio, jednak może zostać odsunięty od dowodzenia, jeśli nie wypełnia on należycie swoich obowiązków. Może również sam ze stanowiska odejść podając przed Radą konkretny powód.

§5

Rada i Walne Zgromadzenie

W skład Rady Zbrojnej Gwardyji wchodzą osoby mające stopień:

Kapitan, Sierżant, Dama

Każdy z wniosków poddanych pod głosowanie, by zostać zatwierdzonym musi uzyskać większość głosów. Na każdym posiedzeniu Rady obecny musi być Kapitan i co najmniej połowa członków Rady. Na posiedzeniach Rady zapadają decyzje dotyczące wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem Zbrojnej Gwardyji. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem oprócz Kapitana, który ma dwa głosy.

Walne zgromadzenie musi odbywać się co najmniej raz w roku. W zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie, każdy ma prawo do zgłaszania swoich wniosków związanych z funkcjonowaniem Zbrojnej Gwardyji. Każdy wniosek poddawany jest głosowaniu.

W przypadku zatwierdzenia danego wniosku wchodzi on w życie zaraz po podpisaniu protokołu z posiedzenia przez Kapitana, bądź osobę pełniącą w danej chwili funkcję przewodniczącego Rady.  W sprawach bardzo istotnych dla Zbrojnej Gwardyji decyzję może podjąć Kapitan z Sierżantem, bądź sam Kapitan

§6

Finanse i wyposażenie

Fundusze Zbrojnej Gwardyji opierają się na comiesięcznych składkach członkowskich, ustalanych przez Radę. Cały sprzęt zakupiony ze składek jest własnością Zbrojnej Gwardyji i każdy jej członek może z niego korzystać. Każdy ma także obowiązek dbać o niego. Za księgowość w Zbrojnej Gwardyji odpowiada wyznaczony Skarbnik. Wszystkie zakupy i wydatki muszą być ustalone ze Skarbnikiem.

 

Statut zmieniony i zatwierdzony

20 października 2014r.signs 800x470 Statut bractwowy

Kapitan Hubert

Sierżant Zyndram

Gwardzista Krzysztof (jako współzałożyciel)

Dama Kinga

Dama Maria Katarzyna